K

KeyAccess

Keywatch – Open Source – iOS
KeyAccess is a light-weight object-relational mapping (ORM) tool, using existing databases as the starting point to generate a domain model. Its main goal is to reduce and sometimes eliminate manual updating between your domain object model and the underlying databases, while still being able to use arbitrarily complex SQL queries. In addition, KeyAccess doesn’t mandate a special architecture or framework – it will work in any application using JDBC.

Tổng quan

KeyAccess là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Keywatch.

Phiên bản mới nhất của KeyAccess hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/02/2010.

KeyAccess đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS.

KeyAccess Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho KeyAccess!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.